Általános Szerződési Feltételek BioIQ Team Kft. által a termékei értékesítése során alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

Eladó: BioIQ Team Kft., Adószám: 32079575-2-18

I. Az ÁSZF hatálya

I.1. Jelen általános szerződési feltételek a BioIQ Team Kft., valamint az általa előállított és forgalmazott könyveket és egyéb termékeket megvásárló jogalanyok közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.

I.2. Az ÁSZF határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

II. Értelmező rendelkezések

II.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

A tényleges vásárlás az eladó és a vevő között a termék-rendelés véglegesítése után, a visszaigazolás megküldése mellett létrejött, írásba foglaltnak tekintendő jogügylet, amelynek az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

A mirasabo.com honlap az eladó részéről üzemeltetett, a https://wp.mirasabo.com domain név alatt fellelhető internetes oldal;

Szerződő Felek az eladó és az adásvételi szerződést vevőként (vásárló) jogalany együttes megnevezése;

Szolgáltatás az eladó weboldalán megrendelhető termékek eladói tulajdonjogának a vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és szállítása;

Termék az eladó részéről előállított, a mirasabo.com honlapon adásvételre kínált árucikk;

Vételár a létrejött adásvételi szerződés alapján, az eladó által nyújtandó szolgáltatás ellenértéke;

Vevő minden olyan – a jog szerint hatályos – természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli jogalany, aki (ami) az eladó árucikkét a mirasabo.com honlapon megvásárolja;

A személyes fiók a mirasabo.com weboldalon a vevő számára kialakított és hozzá kapcsolódó szállítási címet, megrendeléseket, aktuális törzsvásárlói kedvezményeket rögzítő felület.

III. Kisegítő szabályok

III.1. Az eladó és vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik, és az szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.

III.2. A szerződő feleknek a jognyilatkozatokat az eladó az ÁSZF-ben rögzített címére, illetve a vevőnek a vásárlás alkalmával, a szállítási adatként megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem érvényes nyilatkozatok.

III.3. A vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban módosítást nem eszközöl. Az esetlegesen ebből eredő kárért, többletköltségért vagy hátrányért, kizárólag a vevő tartozik helytállni. Az eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a II.1. (b) pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az ÁSZF módosításával tesz eleget.

III.4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért való felelősségét kizárja.

III.5. A vevő kármegelőzés kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az eladót, ha valamely általa az eladótól várt értesítés nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

III.6. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha az adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a idegen nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

III.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az adásvételi szerződésből – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton rendezik, ezért jogvita esetén egyeztetnek. Ha az egyeztetés nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §§-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres eljárásban a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).

IV. Az egyedi adásvételi szerződés létrejöttének folyamata, alakiságai és tartalma

Hozzáférés a szolgáltatáshoz

IV.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a mirasbo.com weboldalon keresztül rendelheti meg. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy a mirasabo.com honlapon önkéntes regisztrációt hajtson végre. Amennyiben a vevő az előzetes önkéntes regisztrációt mellőzi, akkor az első tényleges vásárlás létrejötte révén az eladó automatikusan regisztrálja, és erről e-mailben értesíti a vevőt. Az előzetes önkéntes vagy az automatikus regisztrációt követően a vevő a mirasabo.com nyitóoldalán található ‘Belépés/regisztráció’ gombra való kattintással, valamint a felhasználónevének és a jelszavának megadásával juthat el az egyéni felhasználói felületére.

IV.2. A vevő elfogadja, hogy kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben az előzetes regisztrációt sikeresen végrehajtja, ennek hiányában az oldalon használni kívánt szolgáltatás elérésére nem lehetséges. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

IV.3. Az eladó jogosult a nem rendeltetésszerűen használt felhasználói fiókokat értesítés nélküli törölni azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást mutató vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, viszont – a már felmerült költségekkel csökkentett, vételárat a vevő részére vissza kell térítenie. A felhasználói fiók negatív vevői magatartás következtében történő megszüntetéséből eredően az eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A vevő visszaélést jelentő magatartásának minősítése az eladó kizárólagos jogköre.

IV.4. Az Eladó nem vállal felelősséget a mirasabo.com honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért. Az eladót egyáltalán nem terheli felelősség a mirasabo.com honlapra történő bejelentkezéshez szükséges adatok elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. kedvezmény kupon) miatt. Az eladó nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a mirasabo.com honlap vagy a fizetési weboldal használatából, azok használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, valamint amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

IV.5. A vásárlás folyamán, a termékrendelés véglegesítése előtt felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával van lehetőség.

A termékekválasztás

IV.6. Az Eladó kizárólag a mirasabo.com oldalon szereplő termékeket kínálja értékesítésre. A vevő tudomásul veszi, hogy a feltüntetett árak nem azonosak a vételárral. Az eladó a termékek árának egyoldalú módosításának jogát fenntartja azzal, hogy az adott áru rendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az ezen okokból fakadó rendeléseket törölni, korrigálni.

A vásárlás

IV.7. A vevő a mirasabo.com oldalon értelemszerűen a több termékből álló csomagba ‘Kosár’ tudja a kívánt árukat gyűjteni. A vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon alakíthatja, kötelezettsége a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

IV.8. A rendelést a ‘Tovább a pénztárhoz’ gomb megnyomása révén, a szállítási cím és a fizetési és a szállítási mód megadása, illetve esetlegesen megjegyzés írása mellett hajthatja végre. A vevő a megrendelését az ÁSZF elfogadásával folytathatja.

IV.9. A vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ’Megrendelés elküldése’ gombra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

IV.10. Az eladó a sikeres vásárlást a felhasználói fiókban, és a termékrendelés során megadott e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az eladót abban, hogy a IV.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

IV.11. Az eladó és a vevő között az adásvételi szerződés [II.1. (a) pont] az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

IV.12. Az eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött egyedi adásvételi szerződést, amely a felhasználói fiókban, a https://wp.mirasabo.com/fiokom címszó alatt egyúttal a vevő számára is hozzáférhetővé válik.

IV.13. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).

IV.14. Az egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.

V. A vételár elemei és teljesítése

A termék ára, szállítási díj és csomagolás költsége

V.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának díját, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, és annak teljesítésével együtt kerül kiegyenlítésre. A vevőnek a szállítás költségét futárszolgálattal történő házhozszállítás vagy Fox Post Pont átvétel esetén egyaránt meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj magába foglalja a csomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a mirasabo.com honlap tartalmazza.

V.2. Az eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki.

Fizetési módok

V.3. A megvásárolt termékek ellenértékének kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre.

Előre utalás bankszámlára

V.4. Az előreutalásos vásárlás esetén a vevő a vételárat előre átutalja az eladó Gránit Banknál vezetett 12100011-17661016 számú pénzintézeti számlájára.

V.5. Az eladó a megrendelés megküldését csak és kizárólag eladó V.4. pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került összeg beérkezése után kezdi meg.

V.6. A vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az eladónak nincs ráhatása ezért eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

A bankkártyával való fizetés

V.7. Bankkártyás fizetés esetén a vevő a felhasználói felületen található Paylike szolgáltató igénybevétele mellett bonyolítja. A Vevő bankkártyájának adatait az eladó semmilyen módon nem rögzíti, azok nem is jutnak eladó tudomására.

V.8. Sikeres fizetés alkalmával a Paylike a vevőt visszairányítja a felhasználói felületre és jelzi, hogy a tranzakció sikeres volt. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.

V.9. Az eladó az alábbi bankkártyákat tudja elfogadni:

MasterCard;

MasterCard Electronic;

Maestro;

Visa;

Visa Electron.

COD – utánvétes vásárlás

V.10. Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

V.11. A névre szólóan dedikált könyvek – utánvételes rendelése esetén a vevő abban az esetben is köteles kifizetni a terméket, ha azt nem vette át a futártól, ezáltal az visszáruként visszaérkezett az eladóhoz. Amennyiben a vevő nem rendezi a megrendelt termék és annak szállításának díját 3 munkanapon belül, az eladó a vevő által elfogadott Általános Szerződési Feltételekre hivatkozva megteheti a szükséges jogi lépéseket.

VI. Szállítás, termék átvétel, panaszkezelés

VI.1. A termékek kiszállítása futárszolgálattal vagy Fox Post Pont átvétel útján valósul meg.

VI.2. A vevő a futárszolgálattal történő házhozszállítást bármelyik fizetési mód alkalmazása mellett választhatja, azonban a Fox Post Pont átvételt kizárólag előreutalásos vagy bankkártyás vásárláskor veheti igénybe.

VI.3. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a vevőt értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8h00 és 17h00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj.

VI.4. Fox Post Pont átvétel esetén az eladó e-mail-értesítést küld az erre a célra rendeléskor megadott e-mail címre, amikor a vevő csomagja már elindult az előzetesen kiválasztott átvevőhelyre (Fox Post automatához).

VI.5. Amennyiben a csomag kézbesítése a vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a vevő terhére esnek, és az eladó ezekért sem a vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

VI.6. A vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi és minőségi szempontból ellenőrizni, és az eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

VI.7. A vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az eladóval a mirasabo.com honlapon található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a csomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből vagy elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a vevő köteles.

VI.8. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az eladóról a vevőre, amikor a vevő birtokba veszi a terméket.

VI.9. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a vevőnek panasza merül fel, úgy azt a mirasabo.com honlapon található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az eladó székhelyére is megküldheti. Az eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

VII. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

VII.1. Az eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

VII.2. Az eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a mirasabo.com honlap értesíti a vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

VII.3. Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

VII.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

VII.5. A vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az eladó székhelyére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

VII.6. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

VII.7. Az eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 30 (harminc) napon belül köteles visszafizetni a vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

VII.8. A vevőt nem illeti meg a VII.5. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

VII.9. A vevő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni amennyiben az eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta [IV.10. pont];

az átutalás késedelme [V.6. pont], illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;

ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez [VI.1. pont].

VII.10. A termékcsomagra, vagy az úgynevezett ‘2 + 1 akcióban’ részt vevő árura vonatkozó egyedi adásvételi szerződéstől történő vevői elállás esetén, az elállási jog kizárólag a teljes csomagra, illetve az akcióban érintett valamennyi termékre együttesen és egységesen érvényesíthető. Amennyiben a termékcsomagba vagy a 2 + 1 akcióba tartozó áruk bármelyikére VII.8. pontban foglalt feltételek egyike teljesül, akkor a vevő az elállási jogát sem a termékcsomagra (az akciós termék-együttesre) nézve, sem pedig az egyes árucikkeket illetően nem gyakorolhatja. Jelen szakasz rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni eladó által vevő részére küldött valamennyi ajándékra is, amennyiben az ajándék a Lakatos Levente honlapon megvásárolható.

VIII. Záró rendelkezések

VIII.1. BioIQ Team Kft. tájékoztatja vevőt, hogy a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általa üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az üzemeltetés során ezen intézkedéseket folyamatosan frissíti vevő adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási algoritmusok használatával.

VIII.2. Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést eladó ügyfélszolgálatával folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám) Eladó a weboldalán feltünteti. A hagyományos elérhetőségeken felül eladó vállalja, hogy ügyintézés céljából a weboldalán bárki számára hozzáférhető, online levelezési felületet biztosít. A beérkezett panaszokat eladó három munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – vevőt értesíti.

VIII.3. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés).

A Vas Megyei Békéltető Testület címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefon: +36 94 312-356, Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs, e-mail: bea@vmkik.hu

VIII.4. A mirasabo.com honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows XP vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer (9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző. Szombathely, 2021. január 01.